Loading.....

public training

เป็นที่ทราบกันดีว่าการนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน และยังเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จของทั้งองค์กรและบุคลากร เพราะผู้ที่สามารถนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้การสื่อสารนั้นๆ ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้การนำเสนอที่ดีของบุคลากรยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ทุกการนำเสนอเป็นไปด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม พร้อมสร้างความประทับใจ

 

หัวข้อในการฝึกอบรม

 • ความสำคัญของการนำเสนองานและการกำหนดเป้าหมายก่อนการนำเสนองาน
 • สืบค้นศักยภาพที่เป็นประโยชน์ของผู้นำเสนองาน
 • การรับรู้ และการเรียนรู้ของสมองที่ช่วยสร้างการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • การเตรียมการนำเสนอ
 • การเตรียมข้อมูลในการนำเสนองาน (บทนำ เนื้อหา สรุป)
 • การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนองาน (Power point, Flip chart ฯลฯ)
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนองาน
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเปิดการนำเสนองานอย่างไรให้จูงใจผู้ฟัง (Powerful Opening)
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนองาน
 • การใช้น้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนองานในบริบทต่างๆ
 • คำพูดที่สร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน
 • บุคลิกภาพและภาษากายของผู้นำเสนองานมืออาชีพ
 • เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้ดูมือโปร ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า
 • เทคนิคการสรุปจบอย่างมืออาชีพ
 • การจัดการความกังวล การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน
 • ฝึกการนำเสนองาน และรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายบุคคล

 

รูปแบบการฝึกอบรม

• บรรยาย

• Workshop

• กิจกรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน

 

วิทยากร

อ.ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการ การสื่อสาร และการนำเสนอ

โค้ชที่สามารถนำพาผู้เรียนสำรวจและเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย

 

วัน-เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

ห้อง Board room Ground Floor  โรงแรม Hotel Windsor Suites & Convention สุขุมวิท 20

 

อัตราค่าอบรมท่านละ 5,900 บาท + VAT 413 รวม 6,313 บาท

(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียด Booking Now!

ติดต่อกลับ