Loading.....

public training

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างานนั้นถือเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรระดับปฏิบัติงานโดยตรง คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร

ดังนั้นนอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่แล้วนั้น ทัศนคติที่มีต่อบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำ วิธีการบริหารงาน  การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ได้พัฒนาศักยภาพให้ครบทุกด้านทั้งเรื่องการบริหารงาน และเรื่องการบริหารจัดการคน เพื่อการก้าวสู่บทบาทผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีความเป็นมืออาชีพ และการบริหารงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อร่วมนำพาทีมงานและองค์กรไปสู่เป้าหมาย และประสบความสำเร็จต่อไป

 

หัวข้อในการฝึกอบรม

 • พื้นฐานแนวคิดและทักษะนักบริหารยุคใหม่ ( 4 Managerial Base Line Concept )
 • หลักการ 3A เพื่อการแก้ปัญหาของนักบริหารชั้นสูง
  • Ability
  • Authority
  • Available Time
 • ความแตกต่างของ Responsibility กับ Accountability ของนักบริหารมืออาชีพ
 • แนวคิดและหลักการของการสร้างระบบ ( System ) กับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ความหมายและเป้าประสงค์ของระบบ
  • หลักการวางระบบการบริหารที่ดี/ไม่ดี
  • การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบ ( System Analysis & System Improvement )
 • กลยุทธ์การบริหารงานแบบ Eisenhower  กับการวิเคราะห์งานด้วย Task Dynamic
  • หลักการของ Eisenhower Matrix กับการจำแนกงานของนักบริหาร
  • เทคนิคการจำแนกงานสำคัญออกจากงานทั่วไป
  • ความหมายของ งานด่วน กับแนวคิดของ Sense of Urgency ที่นักบริหารควรรู้
  • แนวทางการบริหารจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง  ตามแนวทางของ Eisenhower
 • จิตวิทยาการบริหารคนและทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการจำแนกผู้ใต้บังคับบัญชา  ตามแนวทาง Task-Attitude Matrix
  • แนวทางการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท ( การมอบหมายงาน-ติดตามงาน-การสื่อสาร )
 • แนวคิดการพัฒนาทีมงาน 4 ระดับการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อการสร้างทีมงานชั้นเลิศ
  • Teaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง
  • Coaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง
  • Counseling แนวคิด-หลักการ-แนวทาง
  • Mentoring แนวคิด-หลักการ-แนวทาง
 • สรุปจบ ถาม-ตอบ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

•             บรรยาย

•             ฝึกปฏิบัติ Workshop

•             ระดมสมอง

กลุ่มเป้าหมาย

             หัวหน้างาน และผู้บริหารทุกระดับ

 

วิทยากร

อ.สมบุญ  ธีรธรรมานุกูล

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การบริหารงานด้าน HR และ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

วัน-เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

ห้อง ออคิด 4  โรงแรมโรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

 

อัตราค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท 

*** โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าอบรมก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ***

(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด Booking Now!

ติดต่อกลับ